Subsidie aanvragen

Procedure

De aanvraagperiode voor 2024 is gesloten.

Uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 ontvangen de aanvragers bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.
Tijdens de Don Boscolezing worden cheques voor de toegekende subsidies uitgereikt. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 26 juni 2024. Indien uw aanvraag gehonoreerd wordt, verwachten we u met een vertegenwoordiging van uw organisatie op deze avond.

Als regel wordt subsidie verleend van minimaal 125 euro tot maximaal 2.300 euro. Op welke wijze de subsidie wordt uitgekeerd, wordt per aanvraag bekeken. Het overmaken van subsidie door het Steunfonds geschiedt uitsluitend aan de aanvrager van de subsidie.

De communicatie tussen de indieners van een verzoek en het bestuur van het Steunfonds geschiedt in het algemeen per e-mail. Over de besluitvorming van het bestuur van het Steunfonds en de door het bestuur gemaakte afwegingen, kan niet worden gecorrespondeerd. In het jaarverslag van het Steunfonds zal worden opgenomen welke organisaties in het betrokken jaar subsidie hebben ontvangen. Het verslag is op aanvraag beschikbaar.

Regels en voorwaarden
Hieronder ziet u de regels waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande voorwaarden:

1. Omschrijving van de initiatieven en activiteiten
Financiële steun kan verleend worden voor initiatieven en activiteiten van groepen, die erop gericht zijn om via zelforganisatie verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden, c.q. hun leefomgeving, in Nijmegen en omstreken.

Hierbij valt te denken aan:

  • op participatie gerichte activiteiten in een wijk of een buurt;
  • activiteiten gericht op multiculturele integratie;
  • activiteiten in het kader van jongerenwerk;
  • activiteiten gericht op de participatie van ouderen;
  • activiteiten gericht op zelfhulporganisatie rond bepaalde handicaps of problemen;
  • etc

2. Omschrijving van de aanvragers
Het steunfonds verstrekt alleen subsidies aan groepen. Uit de subsidieaanvraag moet duidelijk blijken dat de groep of organisatie die de aanvraag doet, een zekere continuïteit heeft of nastreeft. U hoeft geen rechtsvorm te hebben. De groep of organisatie moet uit vrijwilligers bestaan.

In het algemeen is het Steunfonds erop gericht juist die initiatieven en activiteiten te ondersteunen, die zonder deze specifieke steun niet of moeilijk van de grond zouden komen.

U kunt in een periode van vijf jaar maximaal drie maal een aanvraag doen.

3. Indienen van een begroting
Bij de aanvraag dient een reële en gedetailleerde begroting te worden bijgevoegd met vermelding van eventuele andere fondsen waar subsidie is aangevraagd. Hierbij dient ook de (ingeschatte) kans vermeld te worden op toekenning van een subsidie door een andere instelling. Het bedrag van het Steunfonds moet ingezet worden voor een concreet doel of aanschaf, wij subsidiëren geen dekking van algemene kosten.

4. Na toekenning van de subsidie
In geval een subsidie is toegekend, wenst het bestuur door middel van een (jaar)verslag over de besteding van de subsidie te worden geïnformeerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor eventueel te onderzoeken of een subsidie correct is besteed. Subsidies, die niet conform de aanvraag zijn besteed, kunnen door het bestuur van het Steunfonds teruggevorderd worden.

Over de besluitvorming van het bestuur wordt niet gediscussieerd met de aanvragers.

Op welke wijze de subsidie wordt uitgekeerd wordt per aanvraag bekeken. Het overmaken van de subsidie door het Steunfonds geschiedt uitsluitend aan de aanvrager van de subsidie.

Aanvraag indienen
Een aanvraag voor subsidie dient online te worden gedaan door het volledig invullen van het aanvraagformulier, dit staat alleen online tijdens de aanvraagtermijn. Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om met u te communiceren over de subsidie en de Don Boscolezing. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Na twee jaar verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand.