Subsidie aanvraag

Subsidie aanvraag

Procedure

Een aanvraag voor subsidie dient schriftelijk te worden gedaan. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de voorwaarden op deze pagina. Onderaan vindt u ook het (contact)formulier.

Aanvragen voor subsidie kunnen dan tot uiterlijk 7 juni ingediend worden, per mail, contactformulier of per post.

 • In de maand juni worden de aanvragen door het bestuur op de voorwaarden getoetst en vindt er een keuze van de te subsidiëren projecten plaats.
 • Het secretariaat van het steunfonds kan bij de aanvragers om nadere informatie en verduidelijking vragen.
 • Uiterlijk in de eerste week van juli ontvangen alle indieners van een aanvraag  bericht of al dan niet subsidie is toegekend.

Als regel wordt subsidie verleend van een bedrag van minimaal 125 euro tot maximaal 2.300 euro.
Op welke wijze de subsidie wordt uitgekeerd, wordt per aanvraag bekeken. Het overmaken van subsidie door het Steunfonds geschiedt uitsluitend aan de aanvrager van de subsidie.

De communicatie tussen de indieners van een verzoek en het bestuur van het Steunfonds geschiedt in het algemeen schriftelijk en per e-mail.
Over de besluitvorming van het bestuur van het Steunfonds en de door het bestuur gemaakte afwegingen, kan niet worden gecorrespondeerd.

In het jaarverslag van het Steunfonds zal worden opgenomen welke instellingen in het betrokken jaar subsidie hebben ontvangen. Het verslag is op aanvraag beschikbaar.

Regels en voorwaarden
Hieronder ziet u de regels waaraan een subsidieaanvraag dient te voldoen. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande voorwaarden:

1. Omschrijving van de initiatieven en activiteiten
Financiële steun kan verleend worden voor initiatieven en activiteiten van groepen, die erop gericht zijn om via zelforganisatie, verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden, c.q. hun leefomgeving, in Nijmegen en omstreken.

Hierbij valt te denken aan:

 • op participatie gerichte activiteiten in een wijk of een buurt;
 • activiteiten gericht op multiculturele integratie;
 • activiteiten in het kader van jongerenwerk;
 • activiteiten gericht op de participatie van ouderen;
 • activiteiten gericht op zelfhulporganisatie rond bepaalde handicaps of problemen;
 • etc

2. Omschrijving van de aanvragers
Het steunfonds verstrekt alleen subsidies aan groepen. Uit de subsidieaanvraag moet duidelijk blijken dat de groep of organisatie, die de aanvraag doet, een zekere continuïteit heeft, of nastreeft. U hoeft geen rechtsvorm te hebben. De groep of organisatie moet (grotendeels) uit vrijwilligers bestaan.

In het algemeen is het Steunfonds erop gericht juist die initiatieven en activiteiten te ondersteunen, die zonder deze specifieke steun niet of moeilijk van de grond zouden komen.

3. Indienen van een begroting
De indieners dienen een reële en gedetailleerde begroting in en vermelden tevens of elders ook subsidie is aangevraagd. Hierbij dient ook de (ingeschatte) kans vermeld te worden op toekenning van een subsidie door een andere instelling. Het bedrag van het steunfonds moet ingezet worden voor een concreet doel of aanschaf, het mag niet ingezet worden als dekking van algemene kosten.

4. Na toekenning van de subsidie
In geval een subsidie is toegekend, wenst het bestuur door middel van een (jaar)verslag over de besteding van de subsidie te worden geïnformeerd. Het bestuur behoudt zich het recht voor eventueel te onderzoeken of een subsidie correct is besteed. Subsidies, die niet conform de aanvraag zijn besteed, kunnen door het bestuur van het Steunfonds teruggevorderd worden.

Over de besluitvorming van het bestuur wordt niet gediscussieerd met de aanvragers.
Op welke wijze de subsidie wordt uitgekeerd wordt per aanvraag bekeken. Het overmaken van de subsidie door het Steunfonds geschiedt uitsluitend aan de aanvrager van de subsidie.

Aanvraag indienen
Een aanvraag voor subsidie dient schriftelijk of per email te worden gedaan, met gebruikmaking van het aanvraagformulier onder aan deze pagina. Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om met u te communiceren over de subsidie en de uitreiking van de Don Boscoprijs. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt. Na twee jaar verwijderen wij uw gegevens uit ons bestand.
  Eventuele bijlagen kunt u emailen naar info@stichtingsteunfonds.nl

  * Verplichte velden