Voorwaarden waaraan een aanvraag dient te voldoen


Financiële steun kan verleend worden voor initiatieven en activiteiten van groepen, die erop gericht zijn om via zelforganisatie, verbetering aan te brengen in hun leefomstandigheden, c.q. hun leefomgeving.

Hierbij valt te denken aan:


Het steunfonds verstrekt slechts subsidies aan groepen. Uit de subsidieaanvraag moet duidelijk blijken dat de groep of organisatie, die de aanvraag doet, een zekere continuïteit heeft of nastreeft.
In het algemeen is het Steunfonds erop gericht, juist die initiatieven en activiteiten te ondersteunen, die zonder deze steun niet of moeilijk van de grond zouden komen.

De aanvragers dienen een reële en gedetailleerde begroting (prijsadviezen van leveranciers) in te dienen en tevens te vermelden of elders ook subsidie is aangevraagd. Tevens dient de (ingeschatte) kans vermeld te worden dat een subsidie door een andere instelling wordt toegekend.

Ingeval een subsidie is toegekend, wenst het bestuur door middel van een (jaar)verslag over de besteding van de subsidie te worden geïnformeerd. Het onderzoeken of een subsidie correct is besteed, dient voor het bestuur van het Steunfonds mogelijk te zijn. Subsidies, die niet conform de aanvraag zijn besteed, kunnen door het bestuur van het Steunfonds teruggevorderd worden.