SUBSIDIE


Een aanvraag voor subsidie dient schriftelijk te worden gedaan. De aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de eerder genoemde voorwaarden.
Jaarlijks worden in de maand april potentiële belanghebbenden in de regio Nijmegen door het Steunfonds geïnformeerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie. Deze informatie geschiedt middels berichtgeving aan ons op dit terrein bekende groeperingen c.q. organisaties en door andere algemeen gerichte vormen van publiciteit.

Aanvragen voor subsidie kunnen dan tot uiterlijk 31 mei ingediend worden. In de maand juni worden de ingediende aanvragen door het bestuur van het Steunfonds aan de voorwaarden getoetst en vindt er een voorlopige keuze van te subsidiëren projecten plaats.
Het secretariaat van het Steunfonds kan gedurende deze periode bij de aanvragers om nadere informatie en verduidelijking vragen.
In de eerste week van juli bepaalt het bestuur zijn eindoordeel en ontvangen alle indieners van een aanvraag bericht of al dan niet subsidie is toegekend. De afwijzing van een verzoek om steunverlening zal met argumenten worden omkleed.

Als regel wordt subsidie verleend tussen een bedrag van minimaal l25 euro en maximaal 2300 euro.

Op welke wijze de subsidie wordt uitgekeerd, wordt per aanvraag bekeken. Het overmaken van subsidie door het Steunfonds geschiedt uitsluitend aan de aanvrager van de subsidie.

De communicatie tussen de indieners van een verzoek en het bestuur van het Steunfonds geschiedt in het algemeen schriftelijk en per e-mail.
Over de besluitvorming van het bestuur van het Steunfonds en de door het bestuur gemaakte afwegingen, kan niet worden gecorrespondeerd.

In het jaarverslag van het Steunfonds zal worden opgenomen welke instellingen in het betrokken jaar subsidie hebben ontvangen. Het verslag is op aanvraag beschikbaar.